Facebook

Pornóapáti

Pornóapáti a megyeszékhelytől közúton 15 km távolságra az osztrák határ menti régió páratlan természeti kincsének számító Pinka völgyében található. Területe 15,1423 négyzetkilométer. Az utcás, soros beépítésű, szalagtelkes község számos épülete őrzi a régi népi építészet sajátos értéket képviselő elemeit. 

A faluban 118 lakóház, napköziotthonos óvoda, klubkönyvtár (kultúrház), orvosi rendelő, körjegyzőségi hivatal, vegyes- és italbolt működik. 

Lakóinak száma 389 fő, népessége a magyarországi rendszerváltás óta kismértékben nő. 1990-től a település fejlődése perspektivikus, a megvalósult projektek révén kiépült az infrastruktúra, kultúrált települési életkörülmények jöttek létre, javult a lakosság életminősége, ami együttesen kedvezően hatott a népesség megtartására, kismértékű visszatelepülésére. A folyamat szempontjából kedvezőtlen, hogy a településen nincsenek házhelyek, a rendezési tervben kijelölt lakóterületek feltárását (telekalakítás, közművek és úthálózat kiépítése) az önkormányzat csak pályázati forrás bevonásával tudja megvalósítani. A népesség nagyobbrészt (becsült aránya 70 %).hienz dialektusú nyelvjárást beszélő németajkú lakos.


Községben számos a közösséget erősítő civil szervezet működik, (önálló tűzoltó egyesület, nemzetiségi asszonykórus, német kulturális hagyományokért alapítvány, templomépítő alapítvány, sportegyesület, ifjúsági egyesület, nyugdíjasklub) amelyek az önkormányzat támogatását élvezve jelentékeny szerepet töltenek be a falu társadalmi életében.


A Pinka völgyében található települések nemzetiségi faluk egyikeként hagyományait és szokásait évszázadok óta ápolja és őrzi. Az évente visszatérő kulturális rendezvények – farsang, húsvéti köszöntő, májusfa állítás, lucázás, borbálázás, adventi karácsonyvárás, betlehemezés, aprószenteki korbácsolás – és ünnepek a közérdeklődés előtt nyitottak. A nemzeti kulturális örökség különleges színfoltjainak számító nemzetiségi hagyományokat a község nemzetközi hírű művészeti csoportja őrzi. 

Pornóapáti közvetlenül kapcsolódik az azonos kultúrkörbe tartozó szomszédos osztrák térséghez, ezen belül is Bildein, illetve Deutsch Schützen településekhez. A jelentőségteljes önkormányzati, társadalmi és közösségi kapcsolatoknak, valamint együttműködésnek köszönhetően számos közös projekt szolgálta a Pinka-völgyi magyar és osztrák mikrotérség, valamint a tágabb gazdasági, földrajzi, turisztikai, kulturális, stb. régiók fejlődését, az anyanyelvi kultúra ápolását, a német kisebbség etnikai, nyelvi és vallási identitásának, hagyományainak és kulturális örökségének megőrzését, a határon túli anyanyelvű régióval való együttműködést.


Településpolitikai jelentőségét ciszterci apátsága, és a kedvező földrajzi környezet alapozta meg. Története során mindig központi szerepkört töltött be. A környék régiós közigazgatási központjakként volt mezőváros, és járási székhely is. A trianoni döntéssel Ausztriához csatolt falu hűsége révén 1923-ban ismét magyar lehetett. Határ menti településként az 1950 után életbe léptetett politikai korlátozások miatt nem volt lehetőség fejlesztést szolgáló beruházásokra, az infrastruktúra kiépítését szolgáló beruházásokra. 1971-től a magyarországi társadalmi-gazdasági rendszerváltásig közös tanácsi társközség volt, ez idő alatt az intézményei körzetesítve lettek. A község Horvátlövő és Vaskeresztes településekkel társulva 1990-től ismét körjegyzőségi székhely.


Földrajzi, természeti és egyéb értékei, nemzetiségi kultúrája és hagyományköre miatt egyre kedveltebb a falusi turizmus iránt érdeklődők körében, a település az országos turisztikai lehetőségek között is számon van tartva. Különösen jelentős a kerékpáros (nagyobbrészt az EU tagállamokból érkező) turizmus. A Fertő tónál Ausztriából érkező és az Adriáig vezető nemzetközi kerékpárút összekötő része a volt határsávban létesített Vashegy kerékpárút amely már évek óta kedvelt úti célja a turistáknak. Az ide látogatók között sok a külföldi, a gyermek és a fiatal. 

Pornóapáti település a Vas-hegy sajátos szubalpesi klímájának, a Pinka völgye és a kiterjedt erdőségek üdülésre, kirándulásra kiválóan alkalmas egyedülálló mikroklímájának köszönhetően mindig Szombathely és a megye egyik legjelentősebb kiránduló övezetének számított. Ez a folyamat a település államhatár menti fekvéséből adódó határőrizeti érdekek miatt mintegy fél évszázada megszakadt. Elzártságának és a kialakult tradicionális tájhasználatnak köszönhetően a jelentős turisztikai érdeklődést kiváltó egyedi élővilága és páratlan növényfaunája megőrződött. A környezet adottságai, turisztikai szempontból számottevő értékei, a vadászati és halászati lehetőségek, a település sajátos nemzetiségi kultúrája és hagyományai, határ menti fekvése a tájturizmus fellendülését eredményezte. 

A Pinka völgye üdülésre, kirándulásra kiválóan alkalmas mikroklímájának köszönhetően a Szombathely és a megye egyik legjelentősebb kiránduló övezetévé vált. Ez a folyamat a település államhatár menti fekvéséből adódó határőrizeti érdekek miatt mintegy fél évszázada megszakadt. Elzártságának köszönhetően a jelentős turisztikai érdeklődést kiváltó különleges élőhelyek egyedi élővilága és páratlan, védett egyedekben bővelkedő növényfaunája megőrződött. A környezet adottságai kiváló lehetőséget kínálnak a tájturizmus jellegű idegenforgalomra (regerenációs üdülésre, természetjáró túrákra, kijelölt tanösvények, geológiai gyűjtőutak, gombatúra), az agroturizmusra (szőlészet-borászat, vadászat, horgászat, lovaglás). A bővizű Pinka folyó a jó vízminősége és kedvező földrajzi helyzete miatt fürdésre alkalmas.


Az osztrák oldalon határos terület Burgenland egyik kiemelt kiránduló területe és üdülő övezete. A vidék települései a közúti és kerékpár úthálózat összekötésével a sokszínű természeti és kulturális értékekre alapozott nemzetközi, komplex szolgáltatást nyújtó turizmus valósítható meg.

A Pinka-völgye vízügyi, természetvédelmi és turisztikai gondozása, értékeinek megőrzése, és feltárása jótékonyan hat a település népességmegtartó fejlődésére.


Pornóapáti község lakosságának évszázadok óta a mező- és erdőgazdálkodás, illetve az állattenyésztés biztosított megélhetési lehetőséget. A nagyüzemi gazdálkodás megszűnése után a versenyképességet eredményező szerkezetváltás eredményeként az agrár szektort 4 jelentősebb mezőgazdasági vállalkozás (kertészet, gyümölcsös, fenyőtelep, bio növénytermelés) uralja. A település gazdaságára a kisebb volumenű, a táj karakterének megfelelő, környezetbarát jellegű vállalkozások a jellemzőek. Legnagyobb vállalkozás a kertészeti szolgáltatást végzõ Bokor Park Kft., a biogazdálkodást folytató növénytermesztõ Mittl Bioprodukt Kft , és a Szombathelyi Erdészeti Zrt. pornóapáti erdészete. Az õstermelõk között jelentõsebb Unger György 100 hektáros intenzív mûvelési módú gyümölcsöse, és Purker Walter 60 hektáros fenyõ telepítése. A település határában jelentõsebb gyepterület van, amelyek a Natura 2000 természetvédelmi területhez tartozik. Említésre méltó az 1193 hektár erdő, amelyre alapozva itt épült meg 2005-ben az ország első környezetbarát energiát előállító biomassza (faapríték) üzemű falufűtőműve. 

Pornóapáti határ menti fekvése annak ellenére nem vezetet nagyobb vállalkozásfejlesztéshez, hogy infrastruktúrával ellátott iparterület áll rendelkezésre, és 2007-ben egy közúti, valamint egy kishatárátkelő helye nyílott. A határátkelőhely megnyitása után megnőtt az Ausztriában munkát vállalók aránya. A foglalkoztatás szerkezetén belül az aktív keresők 8,46 %-a mezőgazdasági munkavállaló, az iparban 36,82 % dolgozik. Részben a mezőgazdasági szektor visszafejlődésének tudható be az aktív keresők korcsoportjában jelentkező eltartottak magas számaránya.

 


A belterületi utak kezelése döntően állami feladatellátás alá tartozik. Ezek szervizterületei fejlesztésre szorulnak. Jelenleg a legnagyobb beruházás a vízelvezető árkok 2009-ben elkezdett rekonstrukciója, amellyel a bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat korszerűsítése mellett rendezett településkép alakul ki, a fő közlekedési útszakaszok mellett parkolósávok épülhetnek, megépülhetne a közlekedésbiztonságot szolgáló járdák, és biztonságossá válik Pinka folyó vonalában épült, elöntés veszélyes lakóterület. Az önkormányzati belterületi gyűjtő utak kiépítettek, viszont az alsóbbrendű, de a lakóterület megközelítését szolgáló úthálózat szilárd burkolat nélküli. A külterületi utak rossz állapotban vannak, a járdák teljes felújításra szorulnak. 

A településen a vezetékes távközlés és mobilhálózat kiépült, e-Magyarország Pont létesült, az internet szolgáltatás iránti igényeket a korlátozott mértékben vezetékes hálózat mellett a Dunaweb vezeték nélküli hálózata képes kielégíteni. A helyi kábeltelevíziós hálózat elavult, teljes átépítésre szorul.


A közműellátottság teljes, a vezetékes ivóvíz 1986-ban, a környezet hatékony szennyvízcsatorna és távfűtési hálózat 2005-ben épület ki. A gáz közműhálózat kiépítése nem indokolt, a szolgáltatást a lakosság töredéke venné igénybe. A postai szolgáltatás a Mobil Posta biztosítja, a Szombathely és Vidéke ÁFÉSZ Kft. mellett számos mozgóárus (pékáru, húsipari termékek, zöldség, fagyasztott élelmiszerek, takarmány, gázpalack) biztosítja a kereskedelmi ellátást.


A településen lakossági kommunális hulladéklerakó és dögkút nem üzemel. Ennek elszállítását a SZOVA Zrt. szombathelyi városgazdálkodási egysége végzi.


Az alsófokú iskolai oktatás Felsőcsatár község nemzetiségi iskolájában 5 község társulásában valósul meg. A községben háziorvosi és védőnői körzeti rendelő, valamint körjegyzőségi hivatal működik, amelyek Horvátlövő és Vaskeresztes települések ellátását is biztosítják. Az önkormányzat a gyermekjóléti és családsegítő feladatait társulásban látja el. További intézmény a napköziotthonos óvoda, klubkönyvtár, idősek otthona. Az óvoda 100 %-os kihasználtságú mutatói indokolttá teszik a fejlesztését. Az idősek otthona üzemeltetése csak jelentős korszerűsítés után történhet. A klubkönyvtárhoz kapcsolódóan szabadtéri rendezvények megtartásának a feltételei rendelkezésre állnak. Az intézményhálózat elavult, nagyobb mértékű felújításra szorul, egy részében nincs kiépítve a távfűtés.


A településen erős a közösséget erősítő civil szerveződés, német kisebbségi önkormányzat, egyesületek (önkéntes tűzoltó, sport, ifjúsági) mellett településfejlesztést hagyományápolást, és az anyanyelv, a nemzetiségi kultúra értékeinek őrzését szolgáló alapítványok, művészeti tevékenységet végző közösségek működnek. A község sportcentruma a versenysportot és a szabadidős tevékenységet is szolgálja. A sportöltöző ideiglenes létesítmény, a labdarugópálya felújítása szükséges. A községnek jelentős nagyságú pihenő parkja van, ezek rehabilitációra szorulnak.

A település földrajzi helyzete miatt megnőtt a nem helyi bűnelkövetők által elkövetett ági bűncselekmények száma. A közbiztonság, a közintézmények, szolgáltató és gazdálkodó szervezetek vagyonvédelme a felelős közösségi és magán együttműködés erősítésén túl technikai beruházásokra kerül sor. A tűzvédelmi és katasztrófa elhárítási feladatokat a szombathelyi tűzoltóság, és a település önkéntes tűzoltósága látja el. A műszaki mentés alapvető helyi feltételei megvannak, azonban a személyi védőeszközök terén korszerűsítést igényel.

Pornóapáti

Elérhetőségek

Cím: 9796 Pornóapáti, Körmendi u. 27.
Polgármester: Fülöp Orsolya
Web: http://www.pornoapati.hu/
Email: pornoapati@pornoapati.hu
Telefonszám: +36 94 / 351-232
Fax: +36 94 / 351-017

Térkép nagy méretben

Értékleltár Értékek megtekintése térképen

Események

Nincs megjeleníthető esemény